Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Przedmiotowe środki dowodowe w nowym Prawie Zamówień Publicznych

Tomasz Sułkowski03 lutego 2021Komentarze (0)

Drogi Czytelniku, w ramach cyklu alertów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych dzisiaj przyszedł czas na przedmiotowe środki dowodowe w nowym PZP.

W ramach wspomnianego cyklu alertów dotychczas omawiałem:

 • Podmiotowe środki dowodowe – tutaj>>
 • Formie składania ofert w zależności od wartości zamówienia – tutaj>>
 • Termin związania ofertą i sposób jego obliczania – tutaj>>
 • Wadium – tutaj>>

Przedmiotowe środki dowodowe

Przedmiotowe środki dowodowe, to zgodnie z treścią nowej ustawy środki służące potwierdzaniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związany z realizacją zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe są zatem środkami służącymi zweryfikowaniu poprawności merytorycznej złożonej oferty.

Mogą one przybrać postać oznakowań (etykiet), certyfikatów, dokumentów bądź też innych środków potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia. 

Wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowe środki dowodowe powinny zostać wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (art. 106 ust. 1 nowej ustawy Pzp)A.Nowe Prawo zamówień publicznych

W myśl nowelizacji Ustawy (art. 107 ust. 1) jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, to wykonawca zobowiązany jest do ich złożenia wraz z ofertą. 

Wynika to z tego, że zamawiający powinien mieć możliwość zapoznania się z tego typu dowodami już na etapie badania oferty.

Zamawiający może żądać jedynie przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych i związanych z przedmiotem zamówienia. Przy czym żądanie przedmiotowych środków dowodowych, nie może ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Wezwanie do złożenia lub uzupełnienia
przedmiotowych środków dowodowych

W przypadku gdy wykonawca wbrew zobowiązaniu nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub będą one niekompletne, zamawiający będzie mógł wezwać do ich złożenia lub uzupełnienia, ale tylko wtedy, jeżeli przewidział tę możliwość w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Powyższe oznacza natomiast, iż brak przewidzenia takiej możliwości w dokumentach zamówienia, całkowicie uniemożliwi złożenie, bądź uzupełnienie tych środków.

Aby nie nakładać na zamawiającego zbędnych obowiązków, nie będzie konieczności wzywania wykonawcy do złożenia przedmiotowego środka dowodowego, jeżeli oferta wykonawcy i tak podlegałaby odrzuceniu, bądź jeżeli zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Warto dodatkowo wspomnieć, iż niezłożenie przedmiotowych środków dowodowych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, spowoduje zatrzymanie wadium.

Przypominam jednak, iż konsekwencje w postaci zatrzymania wadium dotyczyć będą jedynie tych przypadków, w których zamawiający żądał jego wniesienia.

Warto bowiem zauważyć, że pod rządami nowej ustawy instytucja ta nie będzie już obligatoryjna nawet w postępowaniach powyżej progów unijnych.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: