Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak prawidłowo zgłosić wady projektowe w robotach budowlanych

Tomasz Sułkowski01 kwietnia 2022Komentarze (0)

Coraz częściej trafiają do nas sprawy dotyczące opóźnień w robotach budowlanych wywołanych w znacznej mierze wadami jakie ujawniają się w projekcie budowlanym, który dostarczył zamawiający.

W rezultacie często zdarza się, że zamawiający obciąża wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie umowy o roboty budowlane, podczas gdy opóźnienie jest spowodowane wadami w dokumentacji projektowej.

Brak zgłoszenia tych wad i ich skutków na piśmie wywołuje bardzo negatywne konsekwencje dla wykonawców takie jak np. brak możliwości udowodnienia, że opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych wynika z przyczyn tkwiących w samym projekcie dostarczonym przez zamawiającego.

Taki stan rzeczy powoduje, że wykonawca nie jest w stanie wykazać, że za powstałe opóźnienie nie ponosi odpowiedzialności.

A zatem, jak prawidłowo zgłosić wady projektowe w robotach budowlanych?

Zapraszam do lektury!

Problem ustnej komunikacji

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustna komunikacja w tak istotnych kwestiach może być niezwykle ryzykowna dla wykonawców, mimo dobrych stosunków z zamawiającym.

Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wykonawca zgłaszał ustnie wszelkie istotne fakty inspektorowi nadzoru, lub zamawiającemu niemniej, kiedy dochodziło do kwestii zatwierdzania robót dodatkowych (koniecznych w związku ze zmianą projektu) i zapłaty należnego wynagrodzenia, zamawiający kwestionował zasadność zgłaszanych ustnie roszczeń.

Jak prawidłowo zgłosić wady projektowe w robotach budowlanych - zasada

Rozwiązanie – komunikacja pisemna

Mając na uwadze wyżej opisane okoliczności, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność pisemnego zgłaszania stwierdzonych wad projektowych, czy też braków w dokumentacji.

Dlatego też zalecamy, aby każdorazowo wszelkie wady projektowe i ich skutki oraz inne istotne dla danej budowy fakty zgłaszać pisemnie zamawiającemu.

Droga pisemna daje wykonawcom bowiem możliwość wykazania tych faktów i ich wpływu na cały proces budowlany, dochodzenia konieczności zmiany projektu, sporządzenia protokołu konieczności, a w dalszej kolejności także egzekwowania należnego wynagrodzenia i ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy.

Ponadto pisemne zgłaszanie nieprawidłowości w dokumentacji może stanowić również dowód w przypadku ewentualnego postępowania sądowego.

Każde zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

1. Problem jaki wystąpił np. ujawniła się wada projektowa polegająca na…

2. Przyczynę problemu np. niezgodność projektu z rzeczywistością w zakresie…

3. Skutek problemu: np. konieczność oczekiwania na zmianę dokumentacji projektowej, w trakcie którego niemożliwe było wykonywania świadczenia w zakresie prac dotyczących …………. co stanowi ……% całej realizacji.

W związku z powyższym wnosimy o przedłużenie terminu realizacji świadczenia o …… dni.

Zapraszam Cię do kontaktu, jeśli wciąż masz wątpliwości co do tego, jak prawidłowo zgłosić wady projektowe w robotach budowlanych.

Tomasz Sułkowski 
prawnik

***

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zarówno w aktualnie obowiązującym, jak i w nowym Prawie Zamówień Publicznych, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., warunki udziału w postępowaniu to wymagania ustalane przez zamawiającego – organizatora postępowania o udzielenie zamówienia.

Dobór ich – w sposób adekwatny do zakresu, rodzaju i charakteru zamówienia – winien gwarantować wybór podmiotu posiadającego wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne i kadrowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia, czyli osiągnięcia zamierzonych celów… [Czytaj dalej…]

***

Przeczytaj też:

Uzupełnianie pełnomocnictwa a data na dokumencie

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Skutki potrącenia kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: