Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

marzec 2022

Niejednokrotnie zdarza się, że wykonawcy do oferty omyłkowo załączają błędne pełnomocnictwa. Błędy te często polegają np. na nieodpowiednim określeniu podmiotów, czy też złożeniu nieprawidłowych podpisów. Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do wezwania danego wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 128 ustawy PZP. Nierzadko po otrzymaniu takiego wezwania wielu […]

Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej – Uchwała Sądu Najwyższego z 9.12.2021 r.  III CZP 16/21  Postępowanie w I oraz II instancji Sąd Najwyższy analizował zagadnienie prawne […]