Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Z dniem 24.08.2022 r. uchylony został art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, o zakazie potrącania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniu publicznym.

Potrącanie kar z wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

W związku z powyższym wszelkie kary umowne naliczone w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce od dnia 24.08.2022 r., mogą być potrącane z wynagrodzenia wykonawcy.

Czytaj dalej >>>

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie z zakresu nowej ustawy deweloperskiej 🧐

🗓  07 czerwca 2022 r.

⏰ – 10:00 – 14.00

📌 – ul. Siemianowicka 84 – Bytom

Prosimy o e-mailowe potwierdzenie przybycia na adres: mezyk@kpgsulkowski.pl

Poniżej podaję program szkolenia:

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA

1. Główne zmiany wprowadzane ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177):

Czytaj dalej >>>

Coraz częściej trafiają do nas sprawy dotyczące opóźnień w robotach budowlanych wywołanych w znacznej mierze wadami jakie ujawniają się w projekcie budowlanym, który dostarczył zamawiający.

W rezultacie często zdarza się, że zamawiający obciąża wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie umowy o roboty budowlane, podczas gdy opóźnienie jest spowodowane wadami w dokumentacji projektowej.

Brak zgłoszenia tych wad i ich skutków na piśmie wywołuje bardzo negatywne konsekwencje dla wykonawców takie jak np. brak możliwości udowodnienia, że opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych wynika z przyczyn tkwiących w samym projekcie dostarczonym przez zamawiającego.

Taki stan rzeczy powoduje, że wykonawca nie jest w stanie wykazać, że za powstałe opóźnienie nie ponosi odpowiedzialności.

A zatem, jak prawidłowo zgłosić wady projektowe w robotach budowlanych?

Zapraszam do lektury!

Problem ustnej komunikacji

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustna komunikacja w tak istotnych kwestiach może być niezwykle ryzykowna dla wykonawców, mimo dobrych stosunków z zamawiającym.

Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wykonawca zgłaszał ustnie wszelkie istotne fakty inspektorowi nadzoru, lub zamawiającemu niemniej, kiedy dochodziło do kwestii zatwierdzania robót dodatkowych (koniecznych w związku ze zmianą projektu) i zapłaty należnego wynagrodzenia, zamawiający kwestionował zasadność zgłaszanych ustnie roszczeń.

Jak prawidłowo zgłosić wady projektowe w robotach budowlanych - zasada

Czytaj dalej >>>

Niejednokrotnie zdarza się, że wykonawcy do oferty omyłkowo załączają błędne pełnomocnictwa.

Błędy te często polegają np. na nieodpowiednim określeniu podmiotów, czy też złożeniu nieprawidłowych podpisów.

Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa

W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do wezwania danego wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 128 ustawy PZP.

Nierzadko po otrzymaniu takiego wezwania wielu wykonawców zastanawia się, jaką datą należy opatrzyć uzupełniany dokument.

Opatrując bowiem dokument podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym, automatycznie opatrywany jest on również faktyczną datą złożenia tego podpisu.

Wykonawcom nasuwa się więc pytanie:

– Czy data złożenia podpisu na uzupełnianym pełnomocnictwie może być późniejsza od daty złożenia oferty?

Fakultatywne przesłanki wykluczenia z PZP

Czytaj dalej >>>

Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnejUchwała Sądu Najwyższego z 9.12.2021 r.  III CZP 16/21 

Postępowanie w I oraz II instancji

Sąd Najwyższy analizował zagadnienie prawne wystosowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi. Sąd II instancji rozpoznawał powództwo wniesione przez generalnego wykonawcę robót remontowych przeciwko podwykonawcy, którego świadczenie polegało na wymianie okna.

Strony umowy ustaliły karę w wysokości 2% od wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, ale umowa nie określała daty końcowej.

Podwykonawca nie wykonał zobowiązania, z tego powodu więc główny inwestor zażądał zwrotu kosztów zatrudnienia innego przedsiębiorstwa w celu zastępczego wykończenia prac. Sąd rejonowy orzekł, że kara umowna była z mocy prawa bezwzględnie nieważna, gdyż nie była określona kwotowo w postaci sumy maksymalnej, ani nawet procentowo.

Uchwała SN kara umowna

Od wyroku Sądu pierwszej instancji powód wniósł odwołanie, a Sąd w odwoławczy powziął wątpliwości co do ważności zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego procentu wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki bez określenia końcowego terminu naliczenia kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.

Czytaj dalej >>>