Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiana terminu składania ofert a termin na zadawanie pytań zamawiającemu

Tomasz Sułkowski28 września 2020Komentarze (0)

Dzień dobry! 🙂

Z pewnością wiesz o tym dobrze, że zgodnie z treścią art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wobec powyższego fakt dokonania przez zmawiającego zmiany terminu składania i otwarcia ofert w stosunku do pierwotnego, nie przedłuża czasu, w którym wykonawcy mają prawo składać wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający zobowiązany będzie udzielić odpowiedzi.

Podkreślić jednak należy, iż upływ terminu na składanie przez wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie uniemożliwia wykonawcom prawa do zadawania pytań, a jedynie uchyla obowiązek zamawiającego do ustosunkowywania się do ich treści.

Koparka podczas prac zamówień publicznych

Dlatego też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści SIWZ, mimo upływu wskazanego terminu, zachęcamy naszych klientów do zadawania pytań zamawiającemu. Niejednokrotnie bowiem udzielanie odpowiedzi może być korzyścią dla samego zamawiającego, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo złożenia prawidłowych ofert.

Sposób obliczania terminów
odnoszących się do wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

W tym miejscu warto przyjrzeć się również sposobowi obliczania terminów odnoszących się do wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 p.z.p. wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, natomiast zamawiający ma obowiązek ustosunkować się do tych pytań w określonych ustawowo terminach, jeżeli wniosek taki został przekazany przez wykonawcę nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Termin składania wniosków kończy się z końcem dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Dla przykładu – w przypadku 10 dniowego terminu składania ofert, zamawiający będzie miał obowiązek odnieść się do wniosków złożonych do końca 5 dnia terminu.

Nieco bardziej skomplikowana wydaje się być kwestia terminów o nieparzystej liczbie dni.

Dla ukazania specyfiki tego sposobu warto podeprzeć się przykładem:

Przyjmijmy, iż ogłoszenie o zamówieniu było przekazane 14 lipca, a termin składania ofert został wyznaczony na dzień 31 lipca.

Wówczas dniem, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert będzie 23 lipca.

W celu obliczenia wskazanego terminu, 17 dni (między datą ogłoszenia a terminem składania ofert) należy podzielić na 2, w wyniku czego otrzymujemy wynik 8,5 dnia.

Następnie wynik ten należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia tj. do 9 dni.

Zamawiający będzie miał zatem obowiązek odnieść się do wniosków złożonych do końca 9 dnia terminu tj. do 23 lipca.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną! Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt >>

***

Przeczytaj także:

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Odpowiedzialność wykonawcy za wady dokumentacji projektowej

Zdjęcie: Boukaih on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: