Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Tomasz Sułkowski23 marca 2021Komentarze (0)

W ramach cyklu alertów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, tym razem czas jest na kolejne zmiany, które przewiduje nowa ustawa w zakresie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarówno w aktualnie obowiązującym, jak i w nowym Prawie zamówień publicznych, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., warunki udziału w postępowaniu to wymagania ustalane przez zamawiającego – organizatora postępowania o udzielenie zamówienia.

Dobór ich – w sposób adekwatny do zakresu, rodzaju i charakteru zamówienia – winien gwarantować wybór podmiotu posiadającego wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne i kadrowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia, czyli osiągnięcia zamierzonych celów. 

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego proporcjonalnie do jego przedmiotu

Na podstawie art. 112 ust. 1 nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający będą zobowiązani do ustalania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny do jego przedmiotu, umożliwiający ocenę zdolności danego podmiotu do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne zdolności zawodowe.

Zamawiający będzie uprawniony do wskazywania warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

– zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (nowość),

– uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikać będzie to z odrębnych przepisów prawa (dotyczy np. działalności regulowanych wymagających koncesji/zezwoleń);

– sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

– zdolności technicznej lub zawodowej.

Odnośnie do zdolności występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający będzie uprawniony do ustanowienia wymogu, by podmiot ubiegający się o zamówienie, posiadał wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dowód na posiadanie odpowiednich zezwoleń,
koncesji, licencji, itp.

W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający będzie miał prawo do oczekiwania, by wykonawca udowodnił posiadanie odpowiednich zezwoleń, koncesji, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, statusu członka oznaczonej organizacji, jeśli członkostwo w niej będzie niezbędne do świadczenia oznaczonych usług w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy.

Z kolei określając wymagania dla sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:

-oznaczenia minimalnych rocznych przychodów, w tym minimalnych rocznych przychodów w zakresie działalności objętej zamówieniem;

-żądania przedłożenia informacji na temat rocznych sprawozdań finansowych wykazujących w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;

– posiadania oznaczonego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

– posiadania wskazanej zdolności kredytowej lub środków finansowych.

Odnosząc się do uprawnień zamawiającego w zakresie ustanawiania wymagań, co do zdolności zawodowej i technicznej podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia wskazać należy, iż nowe Pzp zgodnie z art. 116 przewiduje możliwość określenia warunków dotyczących niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób kierowanych przez niego do realizacji zamówienia, które umożliwią wykonanie zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Pzp w art. 116 stanowi wprost, iż zamawiający będzie mógł wymagać, by wykonawcy spełniali odpowiednie normy zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, systemów i norm zarządzania środowiskowego, które określone zostaną w dokumentach zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu.

Co ważne, dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający będzie miał możliwość uznania na każdym etapie, że wykonawca nie posiada wymaganych w postępowaniu zdolności w przypadku zaangażowania wymaganych zasobów technicznych lub zawodowych w realizację innego przedsięwzięcia, gdyż może to negatywnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Warunki dla wykonawców wspólnie
składających ofertę

Nowe Pzp reguluje również kwestie związane z warunkami dla Wykonawców wspólnie składających ofertę. A mianowicie Zamawiający może określić szczególny sposób spełniania, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

UWAGA! –

Ustawa wprowadza także zupełnie nowe rozwiązanie w zakresie konsorcjów. Mianowicie w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, będą zobowiązani do dołączenia odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

***

Czytaj też: Weryfikacja SIWZ oraz wzoru umowy – na co warto zwrócić uwagę?

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: