Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wadium w nowym prawie zamówień publicznych

Tomasz Sułkowski01 grudnia 2020Komentarze (0)

W ramach cyklu wpisów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, pragniemy przedstawić Państwu kolejne zmiany, które przewiduje nowa ustawa w zakresie WADIUM.

Nowe Prawo zamówień publicznychPrzede wszystkim w nowym PZP wadium jest instytucją fakultatywną, co oznacza, że w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, zamawiający nie muszą już żądać wadium w postępowaniach powyżej progów unijnych.

W konsekwencji bez względu na wartość zamówienia i bez względu na tryb, w jakim postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone, zamawiający nie będzie miał obowiązku żądania od wykonawców wniesienia wadium.

Wysokość wadium

Zmieniona została także maksymalna wysokość wadium, która w postępowaniach ponad progowych wynosi maksymalnie 3% wartości zamówienia, natomiast w postępowaniach poniżej progów – 1,5 % tej wartości (tak art. 281 ust. 2 pkt 10 PZP, 299 ust. 3, 303 ust. 3 nowego PZP 2021).

wysokość wadium

Forma wadium

Nowelizacja ustawy definiuje również katalog form w jakich wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy, wskazując na formę pieniężną, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych.

Natomiast, co  ważne,  Ustawodawca zrezygnował całkowicie z formy poręczenia bankowego oraz SKOK.

Formy wadium

Zwrot wadium

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzającym zupełnie nowa koncepcję do systemu zamówień publicznych jest zwrot wadium na wiosek wykonawcy w określonych okolicznościach.

Tak więc, zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Wykonawcy którego oferta została odrzucona bądź też po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Zatrzymanie wadium

Nowa ustawa Pzp definiuje także przesłanki zatrzymania wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności lub innych dokumentów lub oświadczeń na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzyma również wadium w sytuacji w której Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Do zatrzymania wadium dojdzie także w sytuacji, w której zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Masz pytania? Napisz do mnie korzystając z formularza:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: