Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Termin związania ofertą i sposób jego obliczania w nowym PZP

Tomasz Sułkowski11 grudnia 2020Komentarze (0)

W ramach cyklu wpisów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (czytaj tutaj>>) pragnę przedstawić Ci kolejne zmiany, które przewiduje nowa ustawa w zakresie…

 TERMINÓW ZWIĄZANIA OFERTĄ
ORAZ SPOSOBU ICH OBLICZANIA
w nowym Prawie Zamówień Publicznych

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych szereg kwestii związanych z terminem związania ofertą uregulowano w sposób odmienny.

Przede wszystkim, zamawiający będą zobowiązani określić termin związania ofertą poprzez

wskazanie daty dziennej, będącej ostatnim dniem tego terminu.

O ile w przypadku postępowań o wartości nieprzekraczającej progów unijnych maksymalny termin związania ofertą ma nadal wynosić maksymalnie 30 dni, o tyle w przypadku postępowań o wartości przekraczającej ten próg maksymalne terminy uległy znacznemu wydłużeniu – do 90 dni, lub nawet 120, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro.

Nowe Prawo zamówień publicznychJeżeli wybór oferty jako najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem tego terminu, zamawiający ma obowiązek zwrócenia się z wnioskiem o przedłużenie tego terminu, przy czym z wnioskiem takim zamawiający może się zwrócić jednokrotnie, a wnioskowany okres przedłużenia nie może wynosić więcej niż 30 dni w przypadku postępowań o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, i 60 dni w przypadku postępowań o wartości szacunkowej przekraczającej te progi.

Niewyrażenie przez wykonawcę w formie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą..

Zobowiązuje zamawiającego od odrzucenia takiej oferty

Co jednak istotne, Zamawiający – w sytuacji, gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpił w okresie terminu związania ofertą Zamawiający obowiązany jest wezwać wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Termin na wyrażenie takiej zgody wyznacza Zamawiający i może on być dowolny. W interesie Zamawiającego będzie leżało jednak wyznaczenie jak najkrótszego terminu, z uwagi na konieczność skrócenia stanu niepewności co do możliwości dokonania wyboru danej oferty.

Brak wyrażenia takiej zgody przez wykonawcę aktualizuje bowiem po stronie zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty, a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, zmianie ulegnie także…

SPOSÓB OBLICZANIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą

Zgodnie ze stara ustawą termin związania ofertą był liczony od dnia otwarcia ofert. Natomiast zgodnie z nowym PZP, termin ten będzie liczony od dnia następnego od tego zdarzenia tj. od dnia następnego od dnia otwarcia ofert, zgodnie z art. 111 par. 2.

Masz pytania? Napisz do mnie bezpośrednio w wygodnym formularzu:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: