Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odroczenie składek ZUS a udział w zamówieniach publicznych

Tomasz Sułkowski26 maja 2020Komentarze (0)

Odroczenie składek ZUS a udział w zamówieniach publicznychWielu przedsiębiorców z powodu trudności związanych z koronawirusem nie było w stanie opłacić składek ZUS za marzec. Z uwagi na powyższe duża część z nich skorzystała z możliwości przewidzianej w tarczy antykryzysowej i złożyła wniosek o odroczenie składek ZUS na okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj).

Ostatnio jeden z moich klientów zadał mi w związku z powyższym bardzo ciekawe pytanie. Mianowicie:

Czy w przypadku braku otrzymania decyzji ZUS o odroczeniu składek, biorąc udział w przetargach publicznych i składając oświadczenie, że spółka nie podlega wykluczeniu i nie ma zaległości wobec ZUS, składane przez spółkę oświadczenia będą zgodne z prawdą? Czy spółka będzie podlegała wówczas wykluczeniu z przetargu?

Aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie należy przede wszystkim rozróżnić obligatoryjną podstawę wykluczenia wskazaną w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych od fakultatywnej podstawy wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 8 p.z.p.

Wykluczenie fakultatywne z przetargu

W przypadku postępowania, w którym Zamawiający przewidział fakultatywną przesłankę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 p.z.p. w myśl której:

“Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę (…) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.”

– do momentu uzyskania decyzji o odroczeniu płatności składek ZUS (porozumienie w sprawie spłaty) wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania a podpisanie oświadczenia, że wykonawca nie zalega z zapłatą składek będzie niezgodne z prawdą.

Wykluczenie obligatoryjne z przetargu

Natomiast w przetargach, w których zamawiający przewidział wyłącznie obligatoryjne przesłanki wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.

Obligatoryjna przesłanka wykluczenia dotycząca zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o której w art. 25 ust. 1 pkt 15 dotyczy wyłącznie sytuacji, w której w związku ze wspomnianymi zaległościami wydano wobec wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną.

Przeczytaj także: Odpowiedzialność wykonawcy
za wady dokumentacji projektowej

Zważając zatem na fakt, że powyższa przesłanka wykluczenia nie dotyczy sytuacji wskazanej w pytaniu, to wykonawca (w przypadku braku jednoczesnego przewidzenia przesłanki fakultatywnej o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 p.z.p.) może zgodnie z prawdą wskazać, że nie podlega wykluczeniu na tej podstawie prawnej.

Podsumować zatem należy, że:

jeżeli złożyłeś wniosek o odroczenie składek, ale nadal czekasz na wydanie decyzji w tym zakresie przez ZUS, to postępowaniach w których przewidziano przesłankę wykluczenia o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 p.z.p., Twoja firma będzie podlegała wykluczeniu z przetargu, a podpisanie oświadczenia, że nie zalegasz z zapłatą składek będzie niezgodne z prawdą.

Zdjęcie by Mikita Yo on Unsplash

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. z siedzibą w Bytomiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sulkowski@kancelariagravis.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: